Boj medzi dobrom a zlom sa odohráva v našom svete neustále. O víťazovi je ale vopred rozhodnuté!
     Dobro, čiže Svetlo nepotrebuje bojovať za seba, veď je jediný a pravý víťaz. Tvorivo budujúc, bojuje predovšetkým za tých, čo sa k nemu ešte nepriklonili, hoci majú na to predpoklad a môžu byť ešte zachránený od večného rozkladu v poslednom Súde. Jedine pre nich zvádza Svetlo a jeho služobníci boj o ktorom našim denným vedomím nič nevieme.
     Boj Svetla nemá ale nič spoločné s pozemským obrazom boja, plného krutosti a zákernosti. Je bojom, v ktorom každý využíva len čisté duchovné a duševné schopnosti. Tie podobne ako šípy a kopije zasahujú a odhaľujú svojou vecnosťou, pravdivosťou a priamosťou všetko nečisté, čo by sa rado pred ním ukrylo v tme.
     Jedine čisté, morálne kvality ducha možno považovať za účinné prostriedky proti ničivému pôsobeniu temna. Pri tomto boji dostane na to hodný človek duchovné dary od Strážcov Stupňov.
     V ďalšej časti uvádzam kompletnú prednášku ako citát od autora, ktorý sa pod tieto múdre slová podpísal pod menom „Pribina“:

Na stupňoch Božieho trónu na Zemi

     „Zastav sa ľudský duch pri stupňoch Božieho stánku – zakotvenia Svetla tu na Zemi. Strážcovia Stupňov sú smutní, keď chodíš okolo nich iba tak. V mysli máš dokonca nepreberné množstvo prianí, miesto toho, že by si ticho vzdával vďaku Najvyššiemu a v pokore prijal dary Strážcov Stupňov.

Prvý Stupeň a Prvý Strážca
     Pozri na svoje hrubohmotné činy, oľutuj nedobré a daj si hlboké predsavzatie k dobrému, tak získaš čistý štít, ktorým sa chrániš pred útokmi zla. Čistota a ochrana štítu závisí od tvojich činov, staraj sa oň svedomito!

Druhý Stupeň a Druhý Strážca
     Pozri na svoje slová. Slovo je dar, má v sebe skrytú silu tvorivosti. Nepremárňuj ju ledabolo povrchným hovorom, ale ak cítiš povedať nutné slovo, vtedy hovor, hoc by ti to bolo akokoľvek nepríjemné. Slovo, váž si ľudský duch tento dar, je ti brnením, žiadne odporné útoky ním nepreniknú, ak si brnenie zachováš v čistote a budeš sa celou svojou silou starať oň. Na to pamätaj, Slovo je dar ... a čistota a pevnosť tvojho brnenia závisia od čistoty tvojich slov. Otvor svojho ducha, aby si to konečne pochopil.

Tretí Stupeň a Tretí Strážca
     Pozri na svoje myšlienky. Žiadnu z nich neskryješ, všetky sa ku tebe vrátia a neúprosne vydajú o tebe svedectvo. Ľudský duch boj sa myslieť, lebo myslieť nevieš a tým si privádzaš hlboké utrpenie. Tvoje myšlienky sú tvojim mečom. Máš opásaný meč čistých myšlienok. Meč najostrejší a najčistejší, ktorým rozotneš akýkoľvek uzol. Zachovaj si jeho čistotu a ostrosť ... „udržuj krb svojich myšlienok čistý, tak založíš mier a budeš šťastný.“ Áno i myšlienkou môžeš bojovať proti zlu. Ak je myšlienka čistá, stačí, keď sa pozrieš a nemusíš ju ani vysloviť, zlo sa zatrasie v kolenách a tvojmu čistému meču neunikne. Staraj sa preto o svoje myšlienky.

Štvrtý Stupeň a Štvrtý Strážca
     Pozri ľudský duch na svoje chcenie. Kam smeruje... do ríše Svetla, či do ríše temnôt?! Tvoje chcenie je tvojou kopijou. Ak ty ľudský duch horíš celou svojou bytosťou v túžbe ku Svetlu. Keď živé Svetlo je ti samé životom, vtedy je plameň tvojho ducha jasný a mocný, ako byť má a kopija tvojho dobrého chcenia vtedy ihneď odhalí každé zlo i jeho pôvodcu a zasiahne vždy do čierneho, nech by sa zlo akokoľvek prefíkane maskovalo. Preto zachovaj si dobré chcenie, je ti ukazovateľom cesty, po ktorej máš kráčať a ďakuj celým svojim bytím Tomu, Kto teba ako tvora učinil v Stvorení mostom medzi Svetlom a hmotnosťou. Na to pamätaj a ku Svetlu smeruj svoje chcenie. Túto kopiju nikdy neodkladaj, ona sama ti je záchranou, preto ju drž pevne v ruke a nemaj strach. Temno nevie nič iné, len búrať, ohovárať a sršať nenávisťou a jeho nástrahy kopijou dobrého chcenia vždy prelomíš.

Piaty Stupeň a Piaty Strážca
     Hybnosť tvojho ducha je tým, čo ťa v momente tvojho chcenia zanesie tam, kam tvoje srdce túži. Vtedy, keď udržíš v čistote predchádzajúce dary, získaš Slncového koňa, ktorý ťa zanesie tam, kde je to okamžite potrebné. Je to dar darov, dar závislý na tvojom snažení. Len s čistým štítom, čistým brnením, najostrejším mečom a kopijou dobrého chcenia, môžeš na Slncového koňa vysadnúť. Ak nesplníš podmienky, ani naň nesadaj, bo spadneš hlbšie, než si dokážeš pomyslieť. Tvoje skutky idú za tebou – činy, slová, myšlienky i chcenia. Staraj sa o ne, aby kedykoľvek to bude potrebné, mohol si vysadnúť na Slncového koňa a byť tak vždy tam, kde je to najpotrebnejšie.

Šiesty Stupeň a Šiesty Strážca
     Ak máš a plne využívaš predchádzajúcich päť darov, získaš šiesty – prilbicu, ktorá schová tvoje skutky. Staneš sa pravde neviditeľným. Nedávaš už do popredia seba, ani priania svojich blížnych, ale len To, čo vždy bolo, je a bude. Tým sa stávaš neviditeľným. Tvoja žiara neumožní žiadnemu zlu vniknúť do teba, ba ani len spoznať ťa, pretože už priblíženie sa k žiare Svetla, temnu spaľuje oči. Preto už nikdy nechci, aby si bol viditeľný Ty, ale tvoje skutky, ak sú v pravde čisté, požehnanie sa ti vráti vždy a zlo ťa neobjaví, pretože v skutku si neviditeľný. Preto sa snaž a prijmi i tento dar, vždy ťa ochráni tvoja prilbica, keď ju ponecháš na svojej hlave, preto ju neskladaj ...

Siedmy Stupeň a Siedmy Strážca
     Tvoje doterajšie úsilie je korunované Korunou večného bytia. Ani jeden ľudský duch nedokáže pochopiť, čo to pre neho vôbec znamená večne byť a byť zapísaný v knihe života. To je vrcholom všetkých snáh ľudského ducha. Pamätajte na to! A vryte si to s plamenným písmom do svojich duší. Koruna večného života znamená, že svoju hlavu nemáte pred žiadnym tvorom skláňať, aby z nej koruna nespadla. V pokore sa máte skloniť len pred svojim Stvoriteľom a Jeho veľkou Láskou, milosťou a dobrotou. Na to pamätajte a buďte živí Jeho Svetlom ... Žiarte svojimi skutkami a dávajte tak Svetlo všade na vôkol ... V tom je účel vášho bytia a vedzte ... s vami je Imanuel ...

Ôsmy Stupeň
     Po týchto stupňoch prichádza ľudský duch k Čistote, Láske a Spravodlivosti zakotvenej tu na hrubohmotnej Zemi časti Efezus. Na ôsmy stupeň sa vystupuje po troch schodíkoch znamenajúcich tajomstvo spolupôsobenia dvoch ľudských duchov – keď muž a žena jedno sú. Muž stojí nižšie, žena vyššie a spolu tvoria novú kvalitu – manželstvo. Je to ôsmy dar závisiaci od spoločného úsilia ľudských duchov. Pre tento dar sa musia slobodne rozhodnúť obaja ľudský duchovia, aby tak šírili harmóniu v celom svojom okolí celým svojim bytím. Vážte si tohto daru a nedopustite, aby temno po takomto zväzku manželskom siahalo.

Deviaty Stupeň
     Teraz s plným vedomím, prichádzajúc k Čistote, Láske a Spravodlivosti zakotvenej tu na hrubohmotnej Zemi časti Efezus, vidí ľudský duch iba malú časť stvorenia – toľko, koľko umožňuje jeho duchovný pôvod. Iba vyvolený zo všetkých ľudských duchov smú pokľaknúť za čiarou stupňa pyramídy, aby im bol darovaný deviaty dar, ktorý dáva ich úsiliu nové, netušené dimenzie. Tým darom je plameň učeníkov, otvára ľudskému duchu oči pre celé Stvorenie a jeho zákony, aby ľahšie mohol sprístupniť túžiacim po Svetle všetko dianie zo Svetla. Vedzte o milosti vám dávanej a postavte učeníkov do svojho čela, aby vás nehodných viedli do ríše Svetla.

     Ďalej už ľudský duch nemôže, svoje úsilie musí udržovať, znásobiť ho už nemôže, pretože ak by prešiel hranicu od Stvorenia k Stvoriteľovi, zanikol by tak, ako čokoľvek násobené nulou dá vždy nulu. Tak je každý tvor ničím v porovnaní so Stvoriteľom a naviše závisí od Jeho Svetla. Ale i tak má toľko možností spolupôsobenia vo Stvorení, v zmysle Vôle Božej, že tieto možnosti po celé svoje bytie nikdy nevyčerpá, pretože tak úžasné a veľké je Stvorenie.

     Iba vyvolený smú čerpať Silu k tvoreniu zo Svätého Grálu, je prechodom medzi Stvoriteľom a Stvorením ... Svätý Grál. Pijú z neho toľko, koľko vládzu, aby mohli pôsobiť Vo Svetle Pravdy. Ľudský duch, je na tebe, aby si udržal napodobeninu nádoby Života Večného skrytú pred zrakmi nepovolaných.

     Na tvojej ceste ti svieti Spravodlivosť, Láska i Čistota.

     Amen“