Udalosti okolo kométy ISON sú síce staré už takmer 3 roky predsa by som môj názor ešte doplnil o ďalší, kompetentnejší, ktorý nájdete aj na: http://www.radiozachrana.sk/ison-dokazom

ISON - JA SYN - IMANUEL

     Vážení čitatelia – poslucháči!

     Znovu sme prežili dianie, ktoré niektorých povzbudí vo svojom presvedčení a je pre nich dôkazom toho, že vykročili na správnu cestu. Ale tento dôkaz by mohol byť ešte dokonalejším dôkazom pre tých, ktorí sa na takýchto pozerajú ako na poblúdených. Teda pre nich by toto dianie, mohlo byť dôkazom toho, že sú to práve oni sami, ktorí sú tí poblúdení!

     Týmto dokonalým dôkazom je práve kométa ISON!

     Teraz však znovu každý, kto nemá potrebné poznanie, kývne ľahostajne rukou a povie si: „Zas som naletel fanatikom!“

     A týmto jeho výrokom pre neho všetko skončí.

     Pre tých, ktorí sa neuspokoja s takýmto tvrdením, máme vysvetlenie toho, čoho sme boli svedkami v nedávnej dobe.

     Už v minulom roku, teda hneď po objavení uvedenej kométy, bola jej dráha a teda podmienky jej pozorovania známe a jasné. Lenže ako sa blížil čas jej príletu, tak sa všetko začalo komplikovať a stávalo sa nejasným.

     Karl Battams, člen NASA tímu zriadeného pre pozorovanie kométy ISON uvádza: „Kométa ISON už krátko po jej objavení (september 2012) vyvolávala otázky. Následne, počas tohto roka 2013 nás kométa neprestala udivovať a prekvapovať. A teraz, v posledných týždňoch bol jej prejav obzvlášť záhadný a dynamický a zároveň vizuálne ohromujúci. Dnes ráno (v deň preletu okolo Slnka, t.j. 28.11.2013) sme si mysleli, že umiera a strácali sme nádej, keďže jej viditeľnosť slabla. Ale potom, po vynorení sa spoza Slnka, kométa povstala ako ľadový Fénix z popola a na čas znova zažiarila. Týmto je ISON bez váhania tou najpozoruhodnejšou kométou akú som mal možnosť so svojím kolegom Matthewom a pravdepodobne aj ostatnými vedeckými pracovníkmi zažiť.“ *

     Neskôr Karl Battams dodáva: „Môže to byť ešte kométa, alebo iba pozostatky toho, čím kométa bola predtým. Presnú odpoveď teraz nepoznáme.“ **
     Všetci, ktorí sa nazývajú veriacimi, zoznámili sa už nejakou formou so Synom Božím – Ježišom, uznávajú a poznajú iba Jeho, ako jediného Syna Božieho a teda meno kométy a jej príchod, si spájali s ním.

     Potom je tu druhá skupina, ktorá síce vie aj o druhom Božom Synovi – Imanuelovi, ale pre nich je už aj dianie okolo neho minulosťou, aj keď nie celkom, ale v spojitosti s hrubohmotným dianím na Zemi, určite. To sú tí, ktorí neprijali vyslankyňu od Boha, autorku Večných zákonov a zároveň ohlasovanú matku druhého syna Božieho – Imanuela. Títo potom ani ohlasované udalosti narodenia Imanuela v roku 1998 nebrali na vedomie, a na tých, ktorí tomu verili, sa začali pozerať ako na poblúdených.

     Lenže teraz ohlasovaná kométa vyviedla taký kúsok, ktorý zaskočil všetkých: v prvom rade vedcov, ktorí si namýšľajú, že ich už nemá čo prekvapiť. Potom tých, ktorí si mysleli, že ohlasuje druhý príchod Krista k súdu, a na Vianočné sviatky dostaneme o tom dôkaz. A nakoniec tých, ktorí vedeli o tom, že ohlasuje príchod druhého Syna Božieho – Imanuela, ale ich očakávania sa znovu nezhodovali so skutočnosťou.

     Potom je tu ešte ďalšia – najväčšia skupina, ktorá zostávala ľahostajná, ako vždy! Do tejto skupiny sa však zaradili aj mnohí tí, ktorí síce vedia aj o Synoch Božích, ale toto dianie si s nimi, a teda s Božím zámerom, nijako nespájali.

     Lenže kométa nám podala taký dôkaz Pravdy, aký ani jedna skupina z nás neočakávala, ba si dovolíme tvrdiť, že sme si ho znovu vôbec nezaslúžili.

Teraz sa nám dostalo toľkej milosti, že si ju skutočne nezaslúžime!

Tu sú teda tie závažné dôkazy:

     Podávať dôkaz pre tých, ktorí sú ľahostajní, je vždy úplne zbytočné a teda nech pokračujú v čítaní, iba ak chcú.

     Najskôr sa upriamime na skupinu tých, ktorí vedia aj o Imanuelovi, ba aj prílet kométy si spájali s jeho osobou; lenže jej náhle skončenú púť si nevedia vysvetliť. Treba však podotknúť, že toto vysvetlenie je určené iba pre nich, lebo je najjednoduchšie a teda preto ním začíname.

     Dianie, ktoré sme prežili je presne rovnakého druhu, ako bolo to, ktoré sme prežívali v roku 1998, pri narodení – nenarodení Toho, ktorého teraz kométa Ison ohlasovala. Aj vtedy bolo jeho narodenie citeľné v našej hmotnosti, prostredníctvom hrubohmotného tela matky, ale záver diania, našou vinou sa uskutočnil v hmotnosti o niečo jemnejšej, ako je tá naša terajšia.

     Rovnako sa správala aj Jeho hviezda – kométa ISON, lebo aj tá bola viditeľná a teda vnímateľná v našej hmotnosti, ale nakoniec prešla do hmotnosti jemnejšej – hmotnosti tej, v ktorej teraz začal pôsobiť Imanuel, ako kráľ stvorenia a kométa je tam jeho zasľúbeným znamením.

Udialo sa tak na Jeho 15. POZEMSKÉ narodeniny!

     Kométa podala teda pre tých, ktorí uverili ohlasovanému narodeniu 28. novembra 1998, dôkaz pravosti ich presvedčenia, lebo tento dátum nemožno spájať s ničím iným, duchovne známym.

     Lenže toto by mal byť ešte presvedčivejší dôkaz pre skupinu tých, ktorí síce vedia o Imanuelovi, ale neuverili ohlasovanému dianiu v roku 1998 a odmietli aj autorku Večných zákonov - matku Imanuela, lebo tento dátum, znovu dokazuje to isté, teda že oni si ho nedokážu spojiť s ničím iným, doteraz pre nich známym, ale jedinou odpoveďou musí zostávať tá, ktorú podala Ona, a ktorú oni vtedy odmietali.

     Teraz si možno mnohí položia otázku: „A prečo by sme si mali tento dátum spájať s niečím duchovným?" To je síce pravda, ale...

     Pravda je aj to, že: Ako mohol niekto pred 15 rokmi presne predpovedať jeden dátum - 28. november, v spojitosti s veľkou kométou (hviezdou), ba súhlasilo to aj s dávnymi zasľúbeniami a hlavne so zasľúbením TOHO, ktorého má táto kométa ohlásiť, a ktorý to sám rovnako predpovedal skoro pred storočím?

     A na túto otázku už nejestvuje taká jednoduchá odpoveď bez toho, aby sme obišli duchovné deje!

     Teraz sa problému budeme venovať podrobnejšie a bude to práve vysvetlenie pre spomínanú skupinu tých, ktorí ohlasované dianie v roku 1998 odmietali spolu s matkou Imanuela – autorkou Večných zákonov. Medzi nimi sú pomiešané rôzne skupiny a teda bude to určené pre všetky skupiny, ba aj pre tých, ktorí doteraz pokojne driemali, alebo si naopak, o sebe príliš veľa namýšľali.

     Kto má odvahu a chuť, nech teda sleduje nasledovné dianie, ktoré je už pre nás minulosťou, ale zároveň aj ohlasovanou budúcnosťou:

Kométa ISON sa zachovala tak, že presne napodobnila dianie z roku 1998.

     Aj keď podľa vedcov ešte nie je nič jasné a všetko je otvorené. Lenže pre nás už predsa len prišla istá odpoveď.

     Imanuel bol v roku 1998 inkarnovaný v našej hmotnosti, ale nie celkom v tej, v ktorej momentálne žijeme a v ktorej sa naša Zem vtedy nachádzala, ale narodenie sa uskutočnilo v hmotnosti jemnejšej, aká BUDE, keď Jeho príchod budeme prežívať.

     A teda aj kométa, nezmizla a ani nezmizne, ale zostala v štádiu tej hmotnosti, ktorá bude viditeľná potom, keď sa to bude diať, teda v ktorej to všetko bude prebiehať.

     Toto tvrdenie si podložíme citátmi zo Slova, teda z diela Syna Človeka, Vo Svetle Pravdy:

"Pozorované z dola nahor je to druh hrubohmotného, druh jemnohmotného, bytostného a duchovného. Každý z týchto druhov sa opäť rozpadá na mnoho stupňov...(7) Prechody medzi nimi sú celkom nenápadné. Človek má teraz obal z každého druhu stvorenia nachádzajúceho sa pod duchovným. Každý obal je vlastne jedno telo."

"Na zemi nejestvuje nič, čo by malí bytostní neboli už predtým sformovali ešte krajšie a dokonalejšie v strednej hrubohmotnosti."

"V jemnejších úrovniach udalosti predchádzajú našu hrubohmotnosť."

"Praduchovia a božské bytosti sa môžu vteliť a pôsobiť na viacerých úrovniach!"

"Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!"

"Aj keď pozemskí ľudia budú sťažovať príchod Vyslanca Božieho, preto bude nútený ísť po bočných cestách, bude to teraz vôľa Božia, ktorá ho vyzdvihne v hodine splnenia."

"Bolo zasľúbené, že noha Vyslanca Božieho, nevstúpi do prachu toho, čo bolo. Výraz prach je použitý namiesto pojmu hrubohmotnosť!"

"Ja prídem čoskoro !"

„Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy, ktorí máte byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa mohli opäť vzchopiť, keď vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému životu!“

Noha Vyslanca Božieho nevstúpi do hrubohmotnosti starej!

     Dôkazy podané prostredníctvom týchto citátov, nie sú nijakou novinkou, ale boli použité hneď po udalostiach sľubovaného narodenia, v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy, kde bol už vtedy tento dej objasnený a vysvetlený. ***

     Imanuel teda príde na Zem po „očiste“!

     Keď teda stúpenci hnutia Grálu tvrdili, že Imanuel už na Zem nepríde, a práve preto matku Imanuela neuznali, mali do istej miery pravdu. Na takú Zem, aká bola vtedy skutočne nepríde! To všetko nám ale dokonale vysvetlil vo svojom Slove. Dokazujú to vyššie zaradené citáty z Posolstva Grálu.

     To je v skratke vysvetlený dej, ktorý sme znovu prežili, ale jeho dôsledky ešte iba budeme prežívať!

     Je to znovu dôležitý dôkaz - ale znovu iba pre niekoho! Tí ostatní, tí namyslenejší a „vzdelanejší“ musia zostať stranou do doby, ktorá nám je aj v týchto citátoch zasľúbená!

     Kométa teda presne zopakovala dianie, ktoré prežívali v roku 1998 tí, ktorí nejakou formou prejavili záujem o vtedajšie dianie. Či už to bolo formou prívržencov prichádzajúcich udalostí, alebo ako odporcovia.

     Ohlasovaný záver pôsobenia sa teda neuskutočnil na Zemi, ako tomu mohlo byť, ale mimo nej. Znalí už vedia, prečo tomu tak muselo byť, že v najhrubšej hmotnosti Zeme, pre ktorú máme k dispozícii naše zmysly, k tomu nedošlo, ale v hrubohmotnosti o jeden stupeň jemnejšej, teda tej, v ktorej sa zanedlho bude aj naša Zem nachádzať, ba ktorej sa musia prispôsobiť aj naše zmysly, ktoré teraz ešte nedokážu v nej pôsobiť, aj keď sme všetci nimi obdarovaní. Presnejšie povedané, touto hmotnosťou disponuje naša Zem, ako i my už aj teraz, lenže naše uspôsobenie nám zatiaľ neumožňuje prežívanie v tejto hmotnosti – niektorým však áno.

     Aj materialisti a teda vedci už pochopili, že prírodné zákony sú dokonale efektívne a že tam nič nie je zbytočné a ani sa zbytočne neformuje, ba že dokonca všetky formy sú viacúčelové.

     Prečo potom pri takomto veľkolepom dianí očakávame opak?!

     Pre dokonalejšie pochopenie je potrebné použiť jedno prirovnanie:

Predstavte si, že by vám niekto prikázal nahromadiť veľké množstvo nejakého materiálu – hmoty a následne by vám poručil väčšiu časť tejto hmoty vrátiť späť na pôvodné miesto. Aj niektorý pozemský syn svojho otca to možno v mladosti často prežíval, lebo jeho otec, alebo niekto iný, mu dával často takéto príkazy, ktoré budili v ňom odpor k tejto činnosti, ba časom aj k tomu, kto takéto príkazy vydával.

     My teraz očakávame rovnako nezmyselné dianie od toho, kto je Absolútna dokonalosť – od BOHA!

     V roku 1998 sme očakávali, že telo Imanuela najskôr bude musieť zbytočne nadobudnúť tú našu nepotrebnú hmotnosť našej Zeme – najhrubšiu, aby potom, - následne sa muselo opäť tejto zbytočnej hmotnosti zbaviť! Boli sme to my, ktorí sme sa mali svojim duchovným prebudením a námahou vyšvihnúť spolu s našou planétou na takú úroveň bytia, kde by táto stredná hrubohmotnosť bola najhrubšou schránkou nášho tela a teda by sme v nej vnímali svojim denným vedomím. Tak sa mohol Imanuel narodiť na Zemi, riadne, fyzickým spôsobom a bol by pre nás hrubohmotne vnímateľný. Keďže sme však nepripravili vhodnú pôdu pre jeho narodenie na Zemi, narodil sa na inej planéte, ktorá túto podmienku – už jestvovanie najvrchnejšej schránky – strednej hrubohmotnosti – plnila.

     Naše prežívanie v blízkej budúcnosti bude prebiehať v inej, jemnejšej hmotnosti a my vlastne ani niektorí nespozorujeme, že sa tak stalo, ba už dávnejšie deje, lebo nám chýba ten vonkajší – dôležitý pohľad.

     Či sme už mnohí nezistili, že naše terajšie telá sú už nie také hutné, ako mali naši predkovia? Veď sa stačí porovnať iba s tými, ktorí sú o jednu generáciu starší!

     Kométa vykonala podľa predchádzajúceho vysvetlenia teda tiež akoby zbytočný akt, teda obalenie sa najhrubšou hmotnosťou, lenže v jej prípade je to prirodzený jav, zodpovedajúci prírodným – vesmírnym zákonom.

     A potom je tu ešte druhý dôvod, ktorý mal byť novou milosťou pre nás a teda aj bol. Kométa sa stala pre nás viditeľnou na úrovni nášho terajšieho vnímania v hrubej hrubohmotnosti, aby sme všetko znovu prežili, niektorí sa znovu pri tom zobudili, a iným sa dostalo povzbudenia v ich presvedčení.

     Preto bolo predsa len potrebné urobiť istý rozdiel v dôležitosti týchto dvoch dianí.

  Pripravujme sa teda na 18. POZEMSKÉ narodeniny Imanuela
– budú veľmi zaujímavé a pre každého z nás životne dôležité!

Pozn.:
*     Citát prevzatý z textu internetovej stránky na adrese: http://www.isoncampaign.org/karl/schroedingers-comet
**   Citát prevzatý z textu internetovej stránky na adrese: http://www.isoncampaign.org/karl/a-trail-of-questions
*** Prípadní záujemcovia o knihu Proroctvá vo Svetle Pravdy, nech napíšu na e-mail: radiozachrana@azet.sk a knihu im v elektronickej podobe zašleme.

Aktualizované 26.08.2016


     Keď dodatok k tomuto okienku píšem je jún 2014. Veľká kométa /alebo ISON/, o ktorej nájdete podrobnejšie údaje nižšie, nebola v takej miere viditeľná a pre väčšinu ľudí zaujímavá ako sa pôvodne očakávalo. Ja si napriek tomu myslím, že všetko čo sa pred rokom napísalo je nanajvýš aktuálne.
     Kométa prichádzala podľa scenára. Bola pozorovateľná. Prelet okolo Slnka však „neprežila“ a tak sa nekonalo také „krásne vianočné divadlo“ ako sa pôvodne predpokladalo. Po prehéliu, v našich zemepisných šírkach, bola viditeľná /aj kvôli atmosférickým javom/ iba jedno ráno! Potom sa definitívne rozpadla. Ale týmto rozpadom jej energia sa nestratila. Práve naopak. Zostala tu, v našej slnečnej sústave, blízkosti našej planéty. Jej praduchovná energia tu stále pôsobí a ovplyvňuje každého na tejto Zemi. Jej žiarenie podporí všetko čo je v nás. Aj dobro, aj zlo. Každý sa ukáže takým aký skutočne je! U koho ktoré prevládne ukáže blízka budúcnosť.
     Keby kométa letela ďalej po svojej dráhe. Jej účinky by slabli, takto zostali tu. Lebo boli adresované práve sem, kde sa v súčasnosti koná triedenie ľudí. Kométa priletela vyslovene k nám a dopadla ako mala dopadnúť. To len mi ľudia sme mali svoju mylnú predstavu o tom že ako to má vyzerať.
     V našom svete sa všetko ešte výraznejšie stupňuje a všetko sa urýchľuje aj pod vplyvom tejto kométy.Aktualizované 23.06.2014


Zo súhlasom autora uvádzam aktuálny článok o Veľkej kométe:

Co přinášejí komety

     Lidé už po staletí vnímají komety jako „posly nebes”. Rovněž se traduje, že mají způsobit obrovské změny. Má babička vyprávěla, že počátkem minulého staletí se zpívalo: „Lidičky třeste se, kometa nese se!” Tehdy se očekávala Halleyova kometa, která v roce 1910 proletěla blízko Země. Novináři té doby psali, že nebezpečné plyny z jejího ohonu mohou poškodit Zemi nebo způsobit nemoci. Nic takového se ovšem tehdy nestalo. Dnes je známo, že Halleyova kometa k naší Zemi přilétá každých 75-76 let a její průlety a místa, kde se bude nacházet, lze vypočítat.
     Když se kometa přiblíží k vnitřní části sluneční soustavy, zahřívání jejího obalu jádra Sluncem způsobí, že se jeho vnější ledové vrstvy začnou vypařovat. Takto uvolněné proudy prachu a plynu vytvoří řídkou atmosféru okolo komety, nazývanou koma neboli ohon, který v důsledku slunečního „větru“ míří směrem od Slunce. Ačkoli pevné jádro komety mívá průměr kolem 50 km, koma může být větší než Slunce a ohony mohou dosáhnout délky 150 milionů km nebo i více. Je-li tento ohon velký (příp. viditelný i ve dne), označuje se pak kometa jako „velká“.
     Význam slova kometa astronomové odvozují od výše popisovaného slova koma. Jedno z dalších vysvětlení lze nalézt v němčině, kde kommen lze přeložit jako přicházet apod. Komety skutečně přicházejí a zase odcházejí. Mohou být přitom buď periodické, jež se opakovaně v určitých intervalech vrací k Zemi (patří mezi ně např. Halleyova kometa), nebo neperiodické, které k nám přiletí jen jednou a pak zase odletí. Posledně jmenované vzácnější komety lze poznat dle toho, že mají parabolické či hyperbolické oběžné dráhy, které je navždy vynesou mimo sluneční soustavu, a to po jediném průletu okolo Slunce.
     Komety mohou být buď viditelné pouhým okem, nebo dalekohledem či dalšími prostředky. V těchto případech se vnitřní jádro komety obalí hmotností a při určité vzdálenosti od Slunce odráží jeho záření. Některé komety jsou však pro běžný zrak i všechny hmotné přístroje neviditelné. Mohou být buď přespříliš vzdálené, nebo jen ve svém jemnohmotném zábalu – mezi posledně jmenované patřila i Betlémská hvězda.
     V některých zdrojích jsou též zmínky o „padajících hvězdách“ – záznamy o tom nalezneme třeba v Gilgamešovi, Janově Apokalypse, Knize Enoch i jinde. Nelze však přitom jednoznačně rozlišit, jestli jsou tím míněny komety, nebo bolidy, což jsou libovolné objekty, jež vytvářejí na obloze světelný jev.
     Obecně se jako bolid označuje meteor, který vyvolá větší pozornost, jež nemusí vyplývat jenom z výrazné jasnosti, ale třeba ze značné délky jeho stopy na obloze apod. Bolid září v důsledku své vysoké rychlosti, přičemž se jeho hmotný obal třením o pozemskou atmosféru silně zahřívá a odpařuje. U větších bolidů může následně dojít k jednomu či více výbuchům, které těleso obvykle rozdělí na několik částí. Tento jev bývá doprovázen tlakovou vlnou a silným třeskem (explozí).
     Značnou pozornost rovněž vyvolávají asteroidy, jejichž průlety kolem Země jsou v posledních měsících dost časté. Připomeňme si explozi 17 metrů velkého, shůry padajícího objektu nad Ruskem, ke které došlo letos 15. února. Koncem května proletěl kolem Země asteroid dlouhý 2,7 kilometru. Další zaznamenaný přes 10 metrů velký asteroid se ve vzdálenosti 105 tis. kilometrů od Země pohyboval 8. června tohoto roku.
     NASA a další kosmické agentury se snaží odhalovat potenciálně nebezpečné asteroidy, jež se přibližují k naší Zemi. Očekává se, že v budoucnosti nás budou ohrožovat stále více. Faktem je i to, že výše uváděné asteroidy většinou neodhalili s větším předstihem, ale buď několik dní před průletem, nebo až v okamžiku, kdy vlétly do naší atmosféry.

Jak je to s kometou ISON

     Tuto zvláště významnou kometu jsem vnímal už před jejím oficiálním „objevením“. Cosi neobvyklého jsem začal pozorovat už od poloviny září minulého roku. Občas mnou procházely tak silné vlny energie, že jsem nemohl ani spát. Zajímavý prožitek se mi stal kolem 21. září, když jsem byl u jedněch známých na Moravě. Ze spánku mi probudila vnitřní vize - viděl jsem obrovský záblesk, jakoby přes celý horizont vybuchly miliony zářivě bílo-fialových blesků. Velmi mi to rozrušilo, a proto jsem se poté šel (ještě v noci) projít po zahradě, přičemž mi naprosto uchvátila jasná hvězda na východní obloze.
     Hned po návratu do Prahy jsem začal zjišťovat, co to bylo. Dle souhvězdí, v němž se nacházela, mi na hvězdárně sdělili, že šlo o JUPITER. Stále mi však vrtalo hlavou, proč tak nevídaně září. Energetické neobvyklé vjemy rovněž neustávaly. Když jsem už nevěděl, co s tím, poprosil jsem o vysvětlení pomocníky. Ti mi skrze vnitřní hlas sdělili, že je to zářením velké komety. Takže jsem kvůli tomu znova volal na hvězdárnu, kde mi potvrdili, že byla skutečně objevená nová kometa, a to právě nedaleko JUPITERA.
     Oficiální zprávy celého světa pak začaly šířit novinu, že v pátek 21. září 2012 se podařilo dvěma východním astronomům objevit zcela novou kometu (dle její parabolické dráhy je zřejmé, že k nám letí poprvé) s velkou jasností, které dali označení ISON. Objevili ji přibližně ve vzdálenosti 1 miliardy km od Země.
     Je však třeba zdůraznit, že tato kometa, přestože dříve ještě nebyla viditelná dalekohledy ani dalšími hmotnými prostředky, se v našem systému vyskytovala už mnohem déle. Astronomové uvádějí, že hmotné záhaly komet vylétají z Oortova oblaku, což je kulovitý oblak těles na okraji naší sluneční soustavy, jež má od nás být vzdálený asi 50 000 AU (tj. astronomických jednotek, označujících vzdálenost Země od Slunce).
     Přestože rychlost letu komety není konstantní, tak alespoň dle výpočtů uvedených na: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=ison;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#phys_par/, vychází, že v posledních době byla rychlost letu kolem 4 AU za rok. Z toho lze teoreticky vypočítat, že ISON by při této rychlosti mohl z Oortova oblaku hypoteticky vyletět možná i před více než 12000 lety (tzn. přibližně v té době, kdy se potopila Atlantida).
     Počátkem minulého století musel být ISON už mnohem blíže a zaručeně uvnitř naší sluneční soustavy. Přestože nemohl být ještě viditelný dalekohledy ani dalšími hmotnými prostředky, byl jeho vliv už zřejmě pociťovatelný. Pro jasnovidné jedince by kometa měla být též zjevně viditelná vnitřním zrakem. Obzvláště silné vjemy by měli vnímat hlavně v tom případě, pokud je její vnitřní jádro skutečně čistě duchovního druhu.
     Abd-Ru-Shin v knize Poselství Grálu v přednášce „Velká kometa“ uvádí: „Cesta hvězdy vede přímo z věčné říše do této části světů. Její jádro je naplněno mocnou duchovní silou; obaluje se hmotností a bude proto viditelná i pozemským lidem. Jistě a neúchylně jde kometa svou drahou a bude v pravou hodinu na svém místě, jak to bylo určeno již před tisíciletími.
     Vraťme se však k oficiálnímu „objevení“ komety ISON. Podle předběžných pozorování komety se jednalo o neobvykle zářivou kometu, neboť v době objevu dalekohledem byla vzdálena neuvěřitelných 6 AU (tzn. až za oběžnou drahou ohromného JUPITERA)
     Kometa ISON je zajímavá i tím, že se dráha jejího letu výrazně odlišuje od ostatních komet, které byly v posledních desetiletích pozorovány. Uvádí se, že její dráha je podobná dráze velké komety z roku 1680, kterou bylo možné pozorovat i za denního světla a jež za sebou nechávala dlouhý ohon. Je symbolické, že 333 let poté se k nám blíží další velká kometa!
     Očima by prý měl být ISON pozorovatelný už koncem října. Od poloviny listopadu 2013 by měl být dobře viditelný na ranní obloze, kde ji za rozbřesku mají dělat společnost planety MERKUR a SATURN. Velmi důležitý bude též samotný průlet komety ISON kolem Slunce, které má minout v malé vzdálenosti (přibližně třetiny úhlového průměru Slunce), což by mělo způsobit její značnou svítivost. Předpokládá se, že překoná i magickou hranici -10 magnitudy. Podobně jasný je i Měsíc před první čtvrtí.
     V prvních prosincových dnech má být na mrazivé obloze patrný za soumraku a před rozbřeskem jen chvost. Další dny ale mají ukázat kometu v celé její kráse. Ta se má navíc ještě přibližovat k Zemi, přičemž by měla prudce stoupat nad obzor. Díky tomu nemusí výrazně vadit ani Měsíc – stačí si vybrat tu část noci, kdy je Měsíc pod obzorem.

Kometa může způsobit meteorický déšť
     Až kometa ISON proletí kolem Země, je možné, že z prachu jejího ohonu vznikne meteorický déšť. K tomuto jevu má dle vědců dojít v lednu 2014. Avšak místo toho, aby částice v záblesku světla shořely, mají se pomalu snášet dolů k Zemi. Prachové částice se původně pohybují rychlostí přes 200 tisíc km/hod. Jakmile se však dostanou do naší atmosféry, mají se zpomalit téměř k nule. V důsledku toho prý na Zemi nebudou vidět tyto meteory padající skrze naši atmosféru.
     Co to s námi udělá? Těžko říci. Jedna z nejhroznějších vizí je, že tento prach způsobí, že po delší dobu nebude vidět slunce a nastane mrazivá polární noc. Prach přitom bude pomalu klesat k zemi. Nastane-li to, bude nastávající leden zřejmě jeden z nejtěžších, jež jsme zažili. Avšak neklesejme na mysli – neandrtálci přežili v jeskyních i dobu ledovou!
     Kromě toho mohou nastat i další děje, vyplývající z vnitřní přitažlivosti Velké komety. Abd-Ru-Shin k tomu ve stejnojmenné přednášce uvádí: „Její síla bude vysávat vodu vysoko vzhůru, přinese povětrností pohromy a mnoho jiného. Země se bude otřásat, až ji obklopí její paprsky“… Proto můžeme očekávat, že přitažlivost vnitřního jádra čistě duchovního druhu mimo jiné narušit gravitační rovnováhu našeho slunečního systému.
     Nyní právě prolétává kometa ISON pásmem asteroidů, které se nacházejí v oblasti mezi JUPITEREM a MARSEM. Je možné, že si některé z nich přitáhne a vezme je sebou na svou misi k Zemi. Začátkem října 2013 kometa ISON proletí přes oběžnou dráhu MARSU, a pak už v cestě nebude překážet žádná z planet – poletí rovnou k Zemi. Jestliže ovšem ISON nebude sám, ale poletí s ním nějaké asteroidy, tak se můžeme dočkat i „ohně padajícího z nebes“, jak to popisují různé apokalyptické vize.
     Leckdy se v této souvislosti píše o „padajících hvězdách“. Podívejme se ještě na tento pojem. Význam slova hvězdy - v němčině Sternen – pochází zřejmě od strahlen, což lze přeložit jako zářit. Je to tedy hromadný pojem pro takové objekty, které září na obloze. Patří mezi ně jednak stálice, jako jsou třeba slunce, nacházející se v bližším či vzdálenějším vesmíru. Ty viditelně „svítí“ a během delšího časového údobí se ve většině případů zdánlivě nepohybují, čímž vytváří souhvězdí apod.
     Kromě toho k nim lze přiřadit i planety našeho slunečního systému, jež obíhají kolem Slunce. U planet lze „plánovat“ (tj. spočítat) kde se kdy budou nacházet (např. v jakém souhvězdí). Mezi hvězdy můžeme rovněž počítat i komety, které se přiblížily ke Slunci. Obdobně jako planety odrážejí sluneční záření, čímž dle svého druhu též září.
     Abd-Ru-Shin proto též uvádí: „Zářící Hvězda jest klíčem, který otvírá veliké dění v hrubohmotnosti... následkem jejího záření se zhroutí a zřítí to, co bylo v soudu označeno k pádu!…V jejích paprscích to brzy prožijete hrubohmotně!“ /předn. Očistné plameny/
     Zda je tímto „klíčem“ skutečně kometa ISON ještě nevíme – prozatím však splňuje základní podmínky, které o ní byly v minulosti vysloveny. V každém případě můžeme očekávat, že její vliv nezanedbatelně pocítíme a její objevení na obloze bude mnohem více, než jen divadlo pro senzacechtivé lidi.

Jak se ISON blíží
     Zopakujme si, že ISON přiletěl z východu (od BLÍŽENCŮ) a objevili ho v souhvězdí RAKA. Počátkem září má přejít do LVA, začátkem listopadu do PANNY, koncem listopadu má přejít do VÁH a záhy do ŠTÍRA, v němž má být i obrat kolem SLUNCE. Přitom má změnit směr letu a opustit rovinu naší ekliptiky. Začátkem prosince má prolétnout kolem HADONOŠE přes HADA a koncem prosince má být v souhvězdí DRAKA. V této době má být ISON nejblíže ZEMI a zřejmě nám nejvíce ukáže, co umí. Vzdalovat se pak má přes MALÉHO MEDVĚDA (neboli MALÝ VŮZ) kolem POLÁRKY a následně má zamířit přes znamení BLÍŽENCŮ opět k východu.
     Významný zřejmě bude i průlet ISONA kolem královské hvězdy REGULUS (označuje se jako srdce znamení LVA), k němuž má dojít v polovině října (v té době se v této oblasti má nacházet i ohnivý MARS). Proto můžeme očekávat značný příliv energie živlu ohně. Připomeňme si biblické varování: „Kdo obstojí, až on se rozzáří? Neboť on se roznítí jako oheň tavičův…“/Malachiáš, 3,1/
     Vraťme se ale ještě o něco nazpět do současnosti. Koncem června má být ISON dle propočtů od Země vzdálen ještě přes 600 mil. km, koncem července 550 mil. km, koncem srpna méně než 450 mil. km, koncem září přes 300 mil. km a koncem října to už má být pod 200 mil. km (propočty vychází z výše uvedeného odkazu http://ssd.jpl.nasa...).
     Zajímavé je i to, jak se mění rychlost jeho přibližování k Zemi - vyplývá to nejen z působení gravitace Slunce, ale i oběhu naší Země, která v první polovině tohoto roku letí opačným směrem než kometa, ale v druhé polovině roku jí jakoby letí „naproti“
     V měsíci červnu se k nám ISON přibližuje o více než milion kilometrů denně. Rychlost přibližování se pak má zvyšovat - začátkem srpna by to mělo být přes 2 a půl milionu kilometrů denně. V průběhu září téměř 4 miliony kilometrů denně a ještě více by to mělo být v říjnu - kolem 4 a půl milionu kilometrů denně!
     V listopadu se přibližování zdánlivě zpomalí (nejblíže od Země má být v této době 22.11 a to přibližně 128 mil. km), koncem měsíce listopadu se od nás bude ISON dokonce trochu vzdalovat, neboť bude podlétávat oběžnou dráhu naší Země a připravovat se na oblet Slunce (obrat kolem něj má být 28.11).
     Začátkem prosince se ISON opět má začít přibližovat k Zemi, a to nemalou rychlostí přes 4 miliony km denně, v dalším průběhu měsíce se má přibližovat rychlostí kolem 3 milionu km denně a postupně se bude rychlost snižovat ke 2 milionům km denně.
     Těsně před tím, než se ISON nejvíce přiblíží k Zemi, k čemuž má dojít kolem 27. prosince (vzdálen má být přibližně 64 mil. km), se přibližování zdánlivě zpomalí - jakoby pohyby komety Země a komety byly téměř vyrovnané. Pak se začne ISON od Země pomalu vzdalovat. Přesto bude následující dny do konce roku 2013 ještě velmi blízko.
     Začátkem následujícího roku by měl být ISON ještě nedaleko a teprve postupně se bude od Země vzdalovat. V polovině ledna by ISON měl od nás být vzdálen více než 100 mil. km, v polovině února přes 200 mil. km a v polovině března přes 300 mil. kilometrů. Kolem poloviny roku 2014 by ISON měl být od Země vzdálen kolem 600 mil. kilometrů, což je přibližně tak daleko, jak je tomu v měsíci červnu roku 2013.

Co s námi udělá velká kometa?
     Vraťme se nejprve k na počátku článku položené otázce: „ Co přinášejí komety? ...“ Je zákonité, že do našeho slunečního systému vždy přinášejí jinorodou energii, která je takového druhu, jenž odpovídá vlastnostem okolí, z nichž kometa pochází.
     Pokud jádro Velké komety pochází z praduchovní oblasti, přinese nám zcela nezvyklé a nesmírně vysoké vibrace. Ty zřejmě snese jen ten, kdo se už dokáže „zachvívat“ v pozemsky nejvyšších vibracích, odpovídající fialové barvě. K tomu je ovšem nutná nejvyšší duchovní pohyblivost! Zjevně tedy obstojí jen ten, kdo se bude vnitřně i navenek dostatečně pohybovat.
     Na otázku: Co s námi udělá Velká kometa?“ nedokáže ovšem nikdo z lidí odpovědět. Můžeme jen pozorovat „znamení na nebi“ a vnímat rovněž to, co přicházející provádí s naším nitrem, jak to ovlivňuje naše rozličné duševní záhaly apod. Projevy transformace zřejmě budou znatelné i na hrubohmotném těle, které by se též mělo celkově přeměnit.
     Očistná síla velké komety má být rovněž značná; proto bude zřejmě docházet k rasantní očistě na všech úrovních. Pokud bychom byli duševně i tělesně zcela očištěni, pak by tyto vjemy byly zřejmě jen příjemné - můžeme přitom vnímat pocity tepla, procházejících proudů, zvýšených rotací energetických center apod.
     Pokud se ovšem někdo do té doby nedokáže zbavit svých chybných postojů a stahujících zátěží minulosti (jako je ješitnost, domýšlivost, zlost, závist, závislosti ad.), tak pronikavé paprsky velké komety neúprosně vypálí vše, co není v souladu s Boží vůlí. Hlavně se to projeví na disharmonických a přetěžovaných částech těla, jako je mozek, nervy, trávicí orgány, kůže apod. Zřejmě bude přibývat i šílených činů (jako je např. postřílení lidí v okolí). Buďme tedy skutečně bdělí a vnímejme všechna možná ohrožení!
     Měli bychom se též ve svém vlastním zájmu snažit, aby naše pozemské tělo bylo pokud možno co nejzdravější a dostatečně silné. Neoslabujme se proto ani módními výstřelky, jako je třeba dlouhodobé „nejedení“či jednostranné diety, avšak ani zbytečným rozčilováním se a zabýváním všemožnými nesmysly a špatnostmi, které lidé dělají.
     Samozřejmě, že tato „velká očista“ se netýká jen našeho těla, ale i celé Země. Proto též dochází v tomto roce k tolika dříve nebývaným přírodním katastrofám. Připomeňme si obrovské bouře v USA, které v tisku označovali jako „bílé peklo“ či tamější rozsáhlé požáry a tornáda, které doslova srovnaly se zemí celé pásy hustě obydlených území.
     Ve střední Evropě se zase nebývale vzedmuly řeky a další vodní toky. Lidé se domnívají, že až to skončí, spočítají se škody a můžeme dále dělat to, co dříve. Poučíme se však ze záplav? Při sledování rozvodněných toků jsem si uvědomil, co vše se do vody spláchlo. Nejen běžně viditelné odpadky, ale i všemožné chemikálie (od pesticidůaž po úniky z provozů atd.).
     Proto by lidé měli pochopit, že povodně nejsou žádná náhoda, ale jde o zákonitou odezvu našeho špatného vztahu k vodě. Pokud ji nepřestaneme škodit a znečišťovat, bude dále docházet k takovýmto "čištěním", jež budou nabývat i na intenzitě. Stoupne-li voda ještě výše, než minule, nepomůže nám ani budování protipovodňových zábran. Zbývá nám jen jediné: uznat své chyby, přestat bojovat proti přírodě a konečně se polepšit!
     Obecně bychom se měli připravit na to, že dění se bude v následujících měsících neustále stupňovat, přičemž se zřejmě přidají i další živly. Stačí se podívat na četnost zemětřesení, a to nejen v Turecku, Řecku či jinde ve světě, ale rovněž u nás. Dochází k nim leckdy i na místech, jež byly dříve považovány za seizmicky stabilní.

     Pro vědoucí by to nemělo být překvapením, neboť Abd-Ru-Shin k tomu už dávno uvedl: „Hvězda je klíčem k hrubohmotnému dění, které je bytostnými pomocníky všude připraveno.“ /přednáška Očistné plameny/
     Co se týká doby a délky doprovodných přeměn, lze kromě okamžitých dopadů očekávat i dlouhodobé transformační přeměny. Vždyť velká kometa z roku 1680 odstartovala to, že se během následujících dvou století výrazně změnilo předchozí uspořádání ve světě, jakož i smýšlení lidí. Tyto proměny byly nutné uskutečnit před zrozením vyslance ze Světla, jež měl lidem přinést nové vědění.
     A proč má nyní opět přijít Velká kometa? Abd-Ru-Shin to vysvětluje takto: „Hvězda by přišla v tuto dobu v každém případě, aby hojností svého žáru zahrnula zemi a přitom svou mocnou duchovní silou lidstvo a zemi pozvedla do výše.“ /před. Očistné plameny/. Závěrem ještě pradávná vize proroka: „Lid, který putuje v temnotách, uvidí velké světlo. A ty, kteří přebývají ve stínu smrti, osvítí zářící světlo...“ /Izariáš 9,2/

     Dle získaných podkladů i vlastního prožití článek sepsal: Vít Syrový Informace o autoru článku naleznete na: www.vitsyrovy.cz.


Aktualizované 04.07.2013


     Na úvod by som použil citát od Abd-ru-shina, z prednášky „Veľká kométa“:

     „Znalí už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené.

     Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.

     Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče.

     Od udalosti v Betleheme neudialo sa nič podobného. Ako Betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše čistého duchovného v čase, aby prišla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.

     Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou, duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk pohybuje sa kométa svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni, predurčenej jej už pred tisícročiami.“     Veľa sa od napísania hore uvedeného citátu hovorilo o tom kedy by mohla takáto kométa priletieť k našej planéte. Niektorí si ešte určite pamätajú kométu Elenin, ktorá mala priletieť na jeseň v roku 2011, cestou sa ale akosi „rozpadla“. Bol to planý poplach. Možno aj preto aby ľudia neverili tej pravej, ktorá zrejme priletí tento rok na jeseň.

     Ruský vedci objavili kométu, ktorá bude mimoriadne žiarivá a veľká! Zatiaľ sa do hlavných správ médií nedostala, veď uplynulé obdobie všade sa zaoberali len s dátumom 21. 12. 2012 Na viacerých internetových stránkach sa ale dá o nej dočítať. Uvediem jednu takúto správu:

     „V druhej polovici roka 2013 sa na oblohe objaví žiarivý objekt, ktorý v istom okamihu môže naoko „svietiť“ výraznejšie ako Mesiac v splne. Bude to ohromné kozmické divadlo!

     Kométu C/2012 S1 ISON vedci objavili len minulý rok v septembri a jej dráha naznačuje, že k Slnku sa najviac priblíži 28. novembra. Ak teleso zrejme z Oortovho mraku na samom konci našej slnečnej sústavy tento prelet okolo našej hviezdy prežije, k Zemi sa najbližšie dostane na Druhý sviatok vianočný.

     Kozmický objekt na svojom prvom prelete okolo našej hviezdy budeme môcť pozorovať aj voľným okom, a to až do januára 2014. Bude najjasnejším podobným objektom, aký ktokoľvek z nás zažije.“
Zdroj: http://tech.sme.sk/c/6650237/aky-bude-rok-2013-vo-vede.html#ixzz2GZ3BB2Jv

     Na vikipédii o kométe nájdeme nasledovné:

„C/2012 S1 (ISON) je kométa objavená 21. septembra 2012 pomocou 0,4 metrového reflektoru Medzinárodnej vedeckej optickej siete (International Scientific Optical Network) (ISON) neďaleko Kislovodsku.

Orbita

Predbežná dráha ukazuje, že kométa bude mať perihélium (najbližšie k Slnku) dňa 28. novembra 2013 vo vzdialenosti 0,012 AU (1 800 000 km) od stredu Slnka (1 100 000 km od povrchu Slnka). Jej dráha je takmer parabolická, čo naznačuje že kométa môže pochádzať z Oortovho oblaku. Predbežné výpočty ukazujú že najbližšie priblíženie bude mať ku Marsu dňa 1. októbra 2013 vo vzdialenosti 0,07 AU (10 000 000 km). Najbližšie priblíženie ku Zemi bude 26. decembra 2013 vo vzdialenosti 0,4 AU (60 000 000 km). Niektoré z orbitálnych elementov kométy ISON sú podobné ako pri Veľkej kométe roku 1680.

Jas

V čase objavu kométy bola zdanlivá hviezdna veľkosť asi 18,8, čo je príliš málo na videnie voľným okom, ale dobre viditeľná pre amatérov s veľkými ďalekohľadmi. Jas sa bude postupne zvyšovať. Okolo augusta 2013 bude ju možné pozorovať malým ďalekohľadom, koncom októbra začiatkom novembra ju bude možné pozorovať voľným okom až do polovice januára 2014. Kométa môže byť veľmi jasná pokiaľ ostane neporušená, čiže dosiahne negatívnu mag. Predpokladá sa že nakrátko dosiahne svitu ako Mesiac pri splne. Ak ISON prežije perihélium bude vyzerať pravdepodobne ako Veľká kométa roku 1680 alebo C/2011 W3 Lovejoy. Najjasnejšia kométa bola Kométa Ikeya-Seki ktorá dosiahla veľkosť -10 mag. Kométa ISON bude viditeľná pre severnú pologuľu od leta 2013 do konca decembra 2013.“     Z týchto holých faktov ale sa dá všeličo vyčítať! Najbližšie k Slnku bude kométa práve 28. 11. 2013! Tento dátum pre niekoho nič neznamená, pre niekoho je ale veľmi dôležitý! / podrobnejšie v okienku „Prakráľovná“ / A to že od novembrových udalostí uplynie presne 15 rokov, tiež nie je náhoda. A to najnápadnejšie, že najbližšie k Zemi bude práve na Vianoce! To už hádam prinúti aj toho najzarytejšieho ateistu k zamysleniu.

     Pre najväčších odporcov, ktorí si myslia že je to len náhoda a že také tu už bolo, by som ešte doplnil, že aj na Vianoce 2011 sa objavila „nečakane“ jedna malá kométka - C/2011 W3 Lovejoy, a vyvolala dosť veľký ohlas v médiách. Tá bola ale viditeľná iba v západnej Európe, najviac v Nemecku. Kým táto bude pozorovateľná takmer na celej našej planéte a jej žiara bude silnejšia ako mesiac pri splne.

     Kométa sa blíži k Zemi každým dňom. A ja by som už len doplnil, že som si na 100% istý, že okolo tejto udalosti médiá nespustia také šialenstvo ako pri nedávnom konci Mayského kalendára. Veď na dôležité udalosti sa nikdy neupozorňuje, ani v politike, ani v celkovom dianí. Napriek tomu bude mať táto udalosť nesmierny význam pre budúcnosť ľudstva.

     Táto kométa posilní všetko dianie na zemi. Prinesie nevídané prírodné katastrofy. Jej žiarenie podporí všetko čo je v nás. Aj dobro, aj zlo. Každý sa ukáže takým aký skutočne je! U koho ktoré prevládne ukáže budúcnosť. Tiež prinesie veľké objavy a dôjde aj k veľkým archeologickým nálezom, ktoré ukážu Pravdu.

     V našom svete nič nie je náhoda. Aj keď si to niektorý myslia. Ani dátumy príchodu kométy, ani zbytočný rozruch okolo Mayského kalendára, ani celé budúce dianie

     A na záver by som ešte uviedol citát od Roselis von Sass, ktorá tiež predpovedala príchod Veľkej kométy:

     „Pre ľudské oko ešte neviditeľne tiahne Hviezda Súdu na svojej vopred určenej dráhe. Rúti sa nepredstaviteľnou rýchlosťou cez svety nebeského priestoru, no ku koncu Súdu, viditeľne pre všetkých ľudí, sa objaví v našom slnečnom systéme.

     Veľká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu. Vedená silnou, vyššou vôľou pôsobí pretvarujúco, čistiaco a povznášajúco. Jej obrovská magnetická žiariaca sila spúšťa posledné prevraty Zeme a vráti Zem, otriasajúcu vo svojich základoch, opäť na svoju pôvodnú dráhu. Už od momentu objavenia sa tejto jedinečnej Veľkej kométy bude dochádzať k hromadeniu sa katastrof, akých svet ešte nikdy predtým nevidel. Aj klimatické pomery budú vykazovať mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovať rozpaľujúce horúčavy a ľadové zimy. Zima bude takého druhu, že ľudia si budú myslieť, že opäť vypukla doba ľadová...
     Bude to dej, ktorý otrasie svetom, keď sa to udeje. Deň sa stane nocou, jedinou dlhou nocou, pretože Zem nezasiahne žiaden slnečný lúč počas tohto deja. Avšak noc predsa len pominie a svitne nový deň. Nový deň pod lúčom nového Slnka, prinášajúcim požehnanie pod žiarivým jasom Veľkej kométy, Hviezdy Súdu, ktorá ešte bude určitý čas viditeľná, S objavením sa Veľkej kométy nastane nová éra pre ľudstvo. Éra Pravdy!“