Aká nás čaká budúcnosť?
     Ako som už spomínal, nečaká nás nič dobré. Aspoň určitý čas, kým naša Zem, spolu s nami neprejde určitými zmenami.
     Zmenu klímy, ktorá sa už deje, považovali niektorí jasnovidci za začiatok vstupu do novej éry. Je to ale naozaj len začiatok! Nezabúdajme, že z negatívnych myšlienok a činov za celé tisícročia sa vytvorila taká zlá karma, ktorá sa teraz musí vybiť vo forme nepokojov, vzbúr, utrpenia, vojen a s nimi spojenými katastrofami. Tieto strašné dôsledky si zavinili ľudia sami. Nechcú tomu veriť a nepripúšťajú, že my všetci sme spôsobili udalosti, ktoré teraz majú nastať.
     Tiež nepripúšťajú, že je tu istý negatívny vplyv, ktorý nás núti konať zlé veci. Pôvodcu tejto negatívnej sily nazvali ľudia rôznymi menami – diabol, satan, zloduch, čert, had, pokušiteľ, Lucifer, knieža sveta, kráľ temnôt, Antikrist a pod. Túto negatívnu energiu môžeme pomenovať temnom, a vyskytuje sa všade okolo nás. Ľudia pojem Lucifera chápu len symbolicky, ale on naozaj existuje. Je to škodiaca bytosť, ktorá zámerne ubližuje, a má celý rad oddaných služobníkov, ktorý nepoznajú Boha-Svetlo, zato výhradne veria a slúžia svojmu pánovi Luciferovi – padlému archanjelovi.
     Ani Lucifer, ani jeho služobníci neubližujú obyčajným ľuďom tak, aby to zbadali. Robia to nenápadne a ľstivo. Vedia, že každý človek má slobodnú vôľu, ktorú musia rešpektovať. Preto temné pôsobenie nikdy nenúti, iba nahovára, našepkáva. Ľudia tieto vnuknutia pokladajú za vlastné myšlienky a často pod ich vplyvom sa rozhodujú. Preto aj následok negatívnych vnuknutí znášajú oni sami, a nie ich pôvodcovia.
     V blízkosti človeka, ktorý má vykonať dôležité rozhodnutie, sa ich nahromadí väčšie množstvo. Tým zabránia pôsobeniu jeho svetlého pomocníka – strážneho anjela, ktorý sa musí vzdialiť a tým pádom zostane nevypočutý.
     Nevedomosť o týchto javoch je pre človeka veľkou pascou. Lucifer sa stal pánom Zeme, preto na nej prevláda skazenosť a pokrivenosť hodnôt, ktoré bránia uskutočneniu čistých ideálov a spravodlivosti.
     Pod negatívnym vplyvom temna ľudstvo vykonalo toľko zvráteností, že nasledujúce udalosti budú úplne zdrvujúce a katastrofálne. Podľa predpovedí nastane vláda totálneho temna, ktorá môže trvať niekoľko mesiacov, ale môže sa vtesnať aj do niekoľkých dní, ak sa ľudia ešte zavčasu spamätajú. Stvoriteľ neoznamoval prorokom presný dátum vrcholu súdu ani dobu jeho trvania, lebo slobodná vôľa ľudí ovplyvňuje jeho čas a priebeh.
     V Biblii nájdeme množstvo predpovedí o budúcnosti.
     Proroci v starom zákone najčastejšie predpovedali príchod Mesiáša, ale niektoré texty sa týkajú našej doby. Zo slov proroka Joela sa dá dedukovať, že „súdny deň“ či „Pánov deň“ a objavenie sa Syna človeka v oblakoch nastane vtedy, keď Jeruzalem bude napadnutý vojskom z Východu. Joel o tom hovorí: „Do mojej krajiny vstúpi mocný a nespočetný národ, moju vinicu obráti na púšť, spustoší polia... Slnko a mesiac sa zatemnia a hviezdy stiahnu svoj jas. Veľký je Pánov deň a veľmi hrozný, ktože ho vydrží? Hovorí Pán: Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom a môžem odvrátiť nešťastie. Pán sa zľutoval nad svojou krajinou a ušetril svoj ľud. Neboj sa Zem, plesaj a raduj sa, lebo Pán konal veľkoryso. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. Každý kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený.“
     Ježiš tiež hovoril podobe:
„Keď uvidíte pustošenie svätého miesta, nastane veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta a už ani nebude. Keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Vystúpia falošní mesiáši a proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli aj vyvolených. Hovorím vám to vpred.“
„Tak ako je vidieť blesk od východu až po západ, tak bude každý vidieť aj príchod Syna človeka.“
„Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy Zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice, aby zhromaždili jeho vyvolených zo všetkých kútov sveta, ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli, ani Syn, iba sám Otec. Vtedy budú na poli dvaja, jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú mlieť v mlyne, jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Preto buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Do poslednej chvíle sa budú ľudia radovať, predávať, pracovať a nebudú veriť, že príde „súdny deň“, ako neverili potope za čias Noema.“
     Ďalší dôkaz o blížiacich sa veľkých zmenách nájdeme v proroctve Izaiáša,
„Na konci dní bude upravený vrch Pánovho domu i budú sa naň hrnúť všetky národy, lebo zo Siona vyjde náuka. Pokorená bude pýcha človeka, lebo Pán bude povýšený v ten deň, až povstane podesiť Zem. Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé! Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri! Beda tomu, čo za úplatok oslobodí zločninca a odníma právo spravodlivým!“
„Kvíľte, lebo blízko je deň Pána! Príde ako pohroma od Všemohúceho. S hrôzou budú hľadieť jeden na druhého: Tvár im bude horieť plameňom. Hľa, ide Deň Pána ukrutný, aby urobil zo Zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! Preto otrasiem nebesiami, a Zem sa vyšinie zo svojho miesta!“
     „V ten deň, vy synovia Izraela, budete pozbieraní jeden po druhom od Eufratu až po Egyptský potok a klaňať sa budú Pánovi na Svätom vrchu v Jeruzaleme. V ten deň Pán potresce svojim tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, klzkého hada, a zabije draka, ktorý je v mori.“
„Pán príde náhle a rýchlo a národ bude rozbitý ako hlinený hrniec. Bohom Pravdy je Pán, blažení všetci, čo v neho dúfajú!“
„Vaše ruky sú poškvrnené krvou a vaše pery hovoria lož. Niet, kto by predvolával podľa práva ani, kto by súdil poctivo. Ich dielo je dielo záhuby, ich myšlienky sú myšlienky skazy, svoje chodníčky si pokrivili, Preto je právo ďaleko od nás, a spravodlivosť nás nedostihne, čakáme na Svetlo, a hľa, tma, na žiaru a putujeme v temnosti a tápeme ako ten, kto nemá oči.“
„Prídem zhromaždiť všetky národy, prídu a uvidia moju slávu. Urobím na nich znamenie, pošlem z nich zachránencov k národom, ktoré nepočuli chýr o mne nevideli moju slávu, A privedú všetkých našich bratov spomedzi všetkých národov na môj Svätý vrch do Jeruzalema. A z nich si vezmem za kňazov. Lebo ako budú predo mnou trvalé nové nebesá a nová Zem, ktoré stvorím, tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno.“

     Na blížiace sa udalosti, ktoré nám už klopú na dvere, poukazuje aj proroctvo svätého Malachiáša z Armaghu. Tento bohabojný muž predpovedal, že od roku 1143 do „konca čias“ sa vystrieda na pápežskom stolci 112 pápežov. Po terajšom pápežovi Benediktovi XIV. má prísť už iba jeden, alebo dvaja pápeži. Iné zdroje uvádzajú, že budú vládnuť len krátko.
     Posledný pápež sa bude volať tak ako prvý – Peter. Bude to Petrus Romanus. Prvý bol Žid a zomrel v Ríme, posledný bude Riman a zomrie v Jeruzaleme.
     Úplné znenie poslednej predpovede:
„Počas posledného prenasledovania svätej cirkvi rímskej zasadne na stolec Petrus Romanus, ktorý bude pásť ovce v mnohom utrpení, ktoré keď pominú, mesto na siedmich pahorkoch padne a strašný sudca bude súdiť ľud. Potom, koniec.“
     Treba si však uvedomiť, že každý koniec je zároveň začiatkom čohosi nového.

     Vráťme sa ešte raz do minulosti, aby sme odtiaľ čerpali informácie pre budúcnosť. Presnejšie do Egypta, kde stojí Veľká pyramída – takzvaná Cheopsova. Je to zvláštna stavba, ktorá je postavená z veľkých presne prispôsobených kamenných kvádrov, do škár, ktorých sa nedá vsunúť ani špička noža. Ostatné egyptské pyramídy sú z menších kvádrov a nie sú tak dokonale opracované.
     Zvláštne je aj to, že v tejto pyramíde sa nikdy nenašli nejaké telá mŕtvych. Keď v 9. storočí prvý krát oficiálne preskúmali kráľovskú hrobku, našli veľkú kamennú rakvu prázdnu, bez očividných známok porušenia.
     Niekoľko údajov o tejto stavbe v číslach. Je postavená z 2 250 000 kamenných kvádrov. Najmenší z nich váži 2,5 tony, najväčší až 400 ton. Ak vydelíme obvod Veľkej pyramídy jeho dvojnásobnou výškou, dostaneme Ludolfovo číslo, čiže 3,14. Dĺžka základne sa rovná počtu dní v roku – 365,2. Bočné steny pyramídy určujú presne svetové strany. Pomer výšky a dĺžky pyramídy je 10:9. Ak vynásobíme výšku 149,6 s číslom 109, dostaneme strednú vzdialenosť Zeme od Slnka. Aj ten najskeptickejší čitateľ určite súhlasí, že takéto náhody neexistujú.
     Podľa určitých názorov Veľká pyramída je ako Biblia z kameňa. Ak porovnáme tvar, výšku a šírku jednotlivých sál a chodieb a použijeme určité matematické výpočty, ako výsledok dostaneme dátumy niektorých biblických udalostí. A tak isto môžeme vyrátať aj našu budúcnosť.
     Nasledujúce úryvky budú od Roselis von Sass, ktorá so svojou zvláštnou schopnosťou prenikla do dávnej minulosti dejín ľudstva.
     „Cheopsova“ pyramída, na rozdiel od ostatných pyramíd, vo vnútri obsahuje množstvo komplikovaných chodieb a sál, ktorých význam vedci nevedia vysvetliť.
„... tu, v tejto chodbe, sa strop zvažuje tak, že ňou môže človek prechádzať len zohnutý. Klesanie sa nachádza v chodbe, ktorá vedie z vysokej, vzdušnej sály druhého Vyslanca. Naznačuje sa tým niečo hrozné. Nízka chodba, ktorou môže človek kráčať len zohnutý, obmedzený a bez výhľadu nahor, znázorňuje stratu pravej ľudskej dôstojnosti. Toto nešťastie postihne ľudstvo po príchode posledného Vyslanca z najvyšších výšin...“
„... Z ďalšej cesty však vyplýva, že sa žiadne poznanie neuskutočnilo. Strop sa skláňa ešte raz. Zohnutí, s pohľadom upretým na zem a odrazení od každého lúča Svetla, musia ľudia kráčať ďalej svojou životnou cestou... zodvihne sa zrazu stena, ktorá ich ceste zasadzuje koniec. Táto stena znamená koniec času ľudského vývoja. Odtiaľto jestvuje už len jeden jediný východ. A ten vedie, keď sa človek obráti napravo od Sály súdu s otvoreným sarkofágom...“
„... Aj tam je podlaha hrboľatá, steny sú drsné a truhla vytvára ten istý skreslený dojem. Ale bolo to tak chcené, pretože všetko v pyramíde má hlboký a dvojaký zmysel. Sála súdu, nazývaná aj Kráľovskou sálou je symbolickým obrazom Súdu. Začiatok a koniec tohto súdu, sa dajú spoznať podľa nadmorskej výšky sály a podľa jej rozmerov.“
„... Kamkoľvek sa človek obráti, stále budú jeho sprievodcami neistota a strach. Pred sebou samým a pred svojou vinou nemôže utiecť. Okrem toho budú pozemské pomery oného času také, že si chtiac či nechtiac pripomenie smrť. Sála súdu však neskrýva len smrť! Je veľká. Ľuďom, ktorí sa v nej nachádzajú, poskytuje dostatok priestoru, aby mohli chodiť vzpriamene a voľne sa pohybovať. Veľkosť sály poukazuje na to, že Vyslanec z najvyšších výšin, tým sa myslí samotný Pán svetov, prinesie v čase Súdu učenie, ktoré bude pre ľudí, ktorí ho budú môcť prijať, znamenať istotu, vedenie a záchranu. Z malých rozmerov truhly sa však dá spoznať, že počet tých, ktorí spásonosné učenie prijmú, bude nepatrný.“
„Sarkofág stojí v sále súdu, jeho význam je veľmi jednoduchý. Keď Pán všetkých svetov príde k Súdu, nájde už len skoro duchovne mŕtvych, na ktorých už čaká tento otvorený sarkofág.“


     A na záver od hore uvedenej autorky uvádzam iný citát.
     „Pre ľudské oko ešte neviditeľne tiahne Hviezda Súdu na svojej vopred určenej dráhe. Rúti sa nepredstaviteľnou rýchlosťou cez svety nebeského priestoru, no ku koncu Súdu, viditeľne pre všetkých ľudí, sa objaví v našom slnečnom systéme.
     Veľká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu. Vedená silnou, vyššou vôľou pôsobí pretvarujúco, čistiaco a povznášajúco. Jej obrovská magnetická žiariaca sila spúšťa posledné prevraty Zeme a vráti Zem, otriasajúcu vo svojich základoch, opäť na svoju pôvodnú dráhu. Už od momentu objavenia sa tejto jedinečnej Veľkej kométy bude dochádzať k hromadeniu sa katastrof, akých svet ešte nikdy predtým nevidel. Aj klimatické pomery budú vykazovať mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovať rozpaľujúce horúčavy a ľadové zimy. Zima bude takého druhu, že ľudia si budú myslieť, že opäť vypukla doba ľadová...
     Bude to dej, ktorý otrasie svetom, keď sa to udeje. Deň sa stane nocou, jedinou dlhou nocou, pretože Zem nezasiahne žiaden slnečný lúč počas tohto deja. Avšak noc predsa len pominie a svitne nový deň. Nový deň pod lúčom nového Slnka, prinášajúcim požehnanie pod žiarivým jasom Veľkej kométy, Hviezdy Súdu, ktorá ešte bude určitý čas viditeľná, S objavením sa Veľkej kométy nastane nová éra pre ľudstvo. Éra Pravdy!“